หลักการวิทยาการระบาดที่ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การวัดการป่วยและการตาย การวิเคราะห์และประเมินปัญหาสุขภาพโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาการระบาด วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด วิทยาการระบาดเชิงสังคม ประยุกต์วิทยาการระบาดสำหรับการพัฒนาการบริการสุขภาพชุมชน แนวคิดและหลักการทางประชากรศาสตร์ การประยุกต์ประชากรศาสตร์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Epidemiological principle applied in nursing practice, morbidity and mortality measurement, analysis and assessment of health problems using epidemiological data; methods of epidemiological studies; social epidemiology, application of epidemiology for developed community health service, concepts and principles of demography, application of demography in community nurse practitioner

Skill Level: Beginner