ชื่อวิชา : กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะเฉพาะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล นิติสัมพันธ์ของบุคคลหรือเอกชนในลักษณะระหว่างประเทศ สัญชาติและภูมิลำเนา ความขัดกันแห่งกฎหมาย วิธีระงับข้อพิพาทระหว่างบุคคลในทางระหว่างประเทศ กฎหมายสัญชาติ คนต่างด้าว การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Specific characteristics of private international law, international legal relationship between individuals or private sectors, nationality and domicile, conflict of laws, dispute settlement betweenindividuals from different countries, law on nationality, aliens, extradition

Skill Level: Beginner