ธรรมชาติของการคลังสาธารณะ บทบาทของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ นโยบายการคลังและเศรษฐกิจสวัสดิการ รายได้ของรัฐ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ นโยบายการคลัง การจัดเก็บและจัดหารายได้ การประเมินการจัดการการคลังสาธารณะ และกรณีศึกษาการคลังสาธารณะของประเทศต่าง ๆ 

Nature of public finance, role of government in economy, theory of public goods, fiscal policy and economic welfare, government revenue, government expenditure, public debt, fiscal policy, collection and diversification of public revenues, evaluation of the public fiscal management and case study.

Skill Level: Beginner