ความรู้ขั้นแนะนำทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมทางการจัดการ องค์กรและการจัดการ ตัวแบบธุรกิจ ความรู้ ขั้นแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่ทางการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน การจัดโครงสร้าง การนำองค์กร และการควบคุม ความรู้ขั้นแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่ทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาด การ จัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงินและการบัญชี และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Introduction to business and managerial environment, organization and management, business models, introduction to management functions: concepts of planning, organizing, leading, and controlling, introduction to business functions: concepts of marketing management, production management, human resource management, financial and accounting management, and international business management

Skill Level: Beginner