ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตในโรงพยาบาลแบบเป็นองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลที่เจ็บป่วยทางจิต กระบวนการพยาบาล  และจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม และใช้นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

              Psychiatric nursing practice, holistic approach for persons with mental illness in a hospital, mental health promotion for mentally ill client, nursing process and ethics in nursing practice for helping persons with mental illness to take care of themselves properly, as well use of mental health and psychiatric nursing innovation.

Skill Level: Beginner