วิชาเพื่อการเรียนรู้การสร้างบทเรียน สำหรับบุคลากรศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ทุกท่านสามารถเข้าศึกษาและทดลองใช้ได้ทันที

Skill Level: Beginner