1. KKU e-Learning คืออะไร
2. การเข้าสู่ระบบ (Log in) และออกจากระบบ (Log Out)
3. การขอเปิดรายวิชา
4. การตั้งค่าเพื่อนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียน ให้เหมาะสมกับลักษณะวิชา
5. เพิ่มผู้ช่วยสอนในรายวิชาเดียวกัน
6. การตั้งค่ารายวิชามีอะไรบ้าง
7. การสร้างหัวข้อเนื้อหาและการเพิ่มเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ขั้นพื้นฐานในรายวิชา
8. การสร้างกิจกรรม Activity ขั้นพื้นฐานในรายวิชา
9. การออกแบบรูปแบบการสอน Flipped Classroom ในระบบ e-Learning

Skill Level: Beginner