การระบุใจความสำคัญ การระบุประเด็นหลักและประเด็นสนับสนุน การแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น รูปแบบของการดำเนินเรื่องและเค้าโครงของย่อหน้าที่อ่าน การสรุปความ การประเมินเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับธุรกิจ การอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้อ่าน

Skill Level: Beginner