การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีที่มีภาวะเสี่ยงสูงหรือมีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมถึงการสิ้นสุดการตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านอนามัยเจริญพันธุ์