หลักการเบื้องต้นของวัฒนธรรม ทฤษฎีการสื่อสารและหน้าที่ของภาษาทางธุรกิจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางธุรกิจ ธรรมเนียมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ผลกระทบจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่อการสื่อสารทางธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทางธุรกิจ The basic tents of culture, theories of communication and the roles of language in business, cultural differences in business, customs and etiquette in business, the impact of cultural diversity on business communication, case studies of intercultural communication in business.

Skill Level: Beginner