กระบวนการเขียนและการวางโครงร่างการเขียน การเขียนในระดับประโยค การเขียนย่อหน้า การใช้คำเชื่อม การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนบรรยาย การเขียนเชิงเปรียบเทียบ การเขียนเพื่อการอธิบายกระบวนการ เหตุและผล และการแสดงความคิดเห็น

Writing processes and outlining, sentence-level writing, paragraph writing, the use of connectors, narrative writing, descriptive writing, comparative writing, writing for describing process, argument, and opinion expression

Skill Level: Beginner