คำศัพท์ สำนวน การเขียนรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ บทบาทและกลยุทธ์ของงานประชาสัมพันธ์ บุคลิคและทักษะของนักประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลสั้นๆ (poster/ infographic) การเก็บและรวบรวมข่าว การพูดเพื่อประชาสัมพันธ์

Skill Level: Beginner