1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

ภาคบรรยาย

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับรูปร่าง วิธีเพาะเลี้ยง การจัดจำแนกและคุณสมบัติทั่วไปของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัสที่ก่อโรคในคน ตลอดจนกลไกในการก่อโรคและพยาธิกำเนิดของโรคติดเชื้อที่สำคัญในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย วิธีป้องกันรักษา และการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกลไกต่าง ๆ ของกระบวนการป้องกันโรคโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน และแอนติบอดี ภาวะภูมิไวเกิน และโรคซึ่งมีสาเหตุมาจากความพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน

ภาคปฏิบัติการ

1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการย้อมสีเพื่อจำแนกชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ตลอดจนสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถถ่ายเชื้อ และเพาะเลี้ยงเชื้อได้โดยใช้เทคนิคที่ปราศจากการปนเปื้อน

3. เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับวิธีการทำลายเชื้อด้วยความร้อน และสารเคมี การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ ตลอดจนได้ฝึกทักษะในการคำนวณหาจำนวนแบคทีเรียในหลอดทดลองและการหา Titer ในปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย, รา และไวรัส บางชนิดได้

วัตถุประสงค์

เมื่อจบกระบวนการสอนในวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ

1. จัดประเภทของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อโรคกับร่างกายได้

2. อธิบายโครงสร้างรูปร่าง ลักษณะ แหล่งที่อยู่และวิธีการแพร่กระจายของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อที่พบบ่อยได้ถูกต้อง

3. อธิบายวิธีการเพาะเลี้ยง การตรวจแยกเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้

4. อธิบายบทบาทของเชื้อ ตลอดจนสิ่งแปลกปลอมในการทำให้เกิดโรคและกลไกการตอบโต้ของร่างกายต่อเชื้อ และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ

5. เลือกวิธีการป้องกัน ควบคุม ยับยั้ง และทำลายเชื้อสาเหตุของโรคที่ระบาดในชุมชนบ่อย ๆ ได้ถูกต้อง

6. รู้จักโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

 

 

Skill Level: Beginner