คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หน่วยวัดพลังงานและการแปลงหน่วยพลังงานสถานการณ์พลังงานของไทยและโลกอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทยแบบจำลองการจัดสรรพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและส่วนขยายการทำนายการผลิตพลังงานแบบจำลอง Hubbert และแบบจำลองHotellingบทบาทของกลุ่ม OPEC การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคาพลังงานแบบจำลองเศรษฐศาสตร์พลังงานเพื่อการวิเคราะห์อุตสาหกรรมพลังงานการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการพลังงาน

คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Energy units and conversions, energy situation in Thailand and the rest of the world, energy industry in Thailand, non-renewable energy model and extensions, energy production forecast, Hubbert peak andHotelling model, the role of OPEC, forecasts of energy demand, supply, and price, energy economic modeling for analyzihng energy industries, and economic evaluation of energy projects

Skill Level: Beginner