ปรัชญาการพัฒนาผู้ประกอบการ แนวคิดจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงธุรกิจ  สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ส่งผลต่อการจัดการและการตัดสินใจบนหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษาธุรกิจกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Philosophy of entrepreneur development, concepts of ethics and social responsibility in business perspectives, managerial environment and related laws in business effecting toward managing and decision making based on ethics and social responsibility, case study of business management concerned with ethics and social responsibility

Skill Level: Beginner