ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อพืช สรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช ระบบการลำเลียงในพืช สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ ระบบอวัยวะ อนุกรมวิธานวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง

Skill Level: Beginner