การกำหนดข้อมูลพื้นฐานและความสำคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้องในอาหาร การเขียนเค้าโครงปัญหาพิเศษ การกำหนดวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขต การตรวจเอกสาร การวางแผนการทดลอง การทดลองในห้องปฏิบัติการ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและวิจารย์ผลการทดลอง การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการทดลอง

Skill Level: Beginner