คำจำกัดความ และความสำคัญของการศึกษาประชากรสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำและวงจรชีวิต เครื่องมือประมงและผลกระทบต่อประชากรสัตว์น้ำ การติดเครื่องหมายสัตว์น้ำ การศึกษาการเจริญเติบโต การทดแทนและการตาย การประเมินสภาวะของทรัพยากรสัตว์น้ำ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อประชากรสัตว์น้ำ

Definition and significant of study on population of aquatic animals, aquatic animal resources and their life cycle, fishing gears and their impacts on aquatic animal population, tagging, growth, recruitment and mortality, assessment of aquatic animal resources, environmental impacts on aquatic population

Skill Level: Beginner