ความหมายหลักการและขอบข่ายของการนวดและสปาเพื่อสุขภาพ การนวดในนักกีฬา การประยุกต์หลักการนวดแบบสากลและแบบไทย  

Skill Level: Beginner