ความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ ชนิดและคุณค่าของสารอาหาร ความต้องการสารอาหารของบุคคลในแต่ละวัย และแต่ละสภาวะ การประเมินภาวะทางโภชนาการและปัจจัยที่มีผลต่อโภชนาการ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

Skill Level: Beginner