คำจำกัดความ ความเป็นมา และประเภทของธุรกิจนำเที่ยว การจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยว โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเดินทางต่างประเทศ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว รายการนำเที่ยว การคิดราคา การแก้ไขปัญหาในการจัดนำเที่ยว และกรณีศึกษา
Skill Level: Beginner