การบัญชีเฉพาะกิจการ โดยศึกษาในเรื่องของระบบบัญชีของธุรกิจต่างๆ เช่นธุรกิจโรงแรม สถานศึกษา กิจการเกษตร กิจการประกันภัย

Skill Level: Beginner