ศึกษาการกระบวนการผลิตและการบริการแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการบริการ การบริหารโครงการ การประมาณการณ์อุปสงค์ การเลือกทำเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การจัดซื้อการจัดการสินค้าคงคลังการวิเคราะห์และออกแบบงาน การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการคุณภาพ การจัดการด้านเทคโนโลยี

Skill Level: Beginner