หลักการวางแผนและออกแบบการทดลองในการวิจัยในทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดี่ยวและหลายปัจจัย การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การหาสูตรและสภาวะการผลิตที่เหมาะสมรวมถึงปฏิบัติการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

Skill Level: Beginner