คำอธิบายรายวิชา

หลักการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม โครงสร้างและความรับผิดชอบของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ระบบการควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อ การวางแผนรายการอาหาร และการคิดราคา มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล และการฝึกภาคปฏิบัติ
Skill Level: Beginner