ชื่อวิชา : การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดพื้นฐานของสุขภาพและสุขภาวะ คำจำกัดความและประเภทของการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ศาสตร์แห่งการบำบัด ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อการดูแลสุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย แนวโน้มธุรกิจสปา และกรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic concept of health and healthy, definitions and types of health tourism, arts of therapy, social and economic factors affecting health care, health tourism management in Thailand, trends of spa business, and case studies

Skill Level: Beginner