การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย รูปแบบ กฎหมาย และระเบียบ ที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณลักษณะของผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมด้วยภาวะผู้นำการเรียนรู้ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ทีมการเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ วิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับการจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการการเงินและการลงทุน การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและการสังเคราะห์กลยุทธ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงนวัตกรรม

Development and promotion of small and medium enterprises (SMEs) in Thailnd, models, laws, and regulations affecting toward SMEs competitiveness, advantages and disadvantages in SMEs Management, characteristics of innopreneur, innopreneur development process via learning leadership, ethics and social responsibility, learning team, and learning innovation, SMEs management in marketing, production, human resources, finance and investment, SMEs and its environment analysis, and synthesis to create I-SMEs strategies.

 

Skill Level: Beginner