การอภิปรายและศึกษาเฉพาะเรื่อง ประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเรื่องนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา

Study and discussion on accounting issues that are interesting, currently arise and are beneficial to students.

Skill Level: Beginner