คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณและการประมาณค่าในช่วง ระเบียบวิธีโดยตรงสำหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีทำซ้ำสำหรับระบบสมการและค่าลักษณะเฉพาะ การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์

คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Errors, solution of nonlinear equations, approximation and interpolation, direct methods for solving linear system, iterative methods for systems of equations and eigenvalue, numerical differentiation and integration, numerical solution of differential equations. 

Skill Level: Beginner