เพื่อใช้ในการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562

รายวิชา 362215 จุลชีววิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์

สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

Group name: DT-Final exam-2562 

Group ID number: DT-Final exam-2562

Enrolment key: 362215

Skill Level: Beginner