ขอบเขต ความสำคัญ ประเภท บทบาทของภาษาในสังคม วัจนะลีลา ภาวะหลายภาษา ทัศนะคติต่อภาษาและผู้พูดภาษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษา กรณีศึกษาภาษาในสังคมไทย

Skill Level: Beginner