คำอธิบายรายวิชา : แนวคิดและหลักการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย โดยใช้กระบวนการพยาบาล

Concepts and principles of nursing therapeutics to assist, support, and promote health of individuals of all ages using nursing process.

Skill Level: Beginner