แนวคิดของวิชาชีพเภสัชกรรม การศึกษาเภสัชศาสตร์และวิชาชีพ เภสัชกรรมในประเทศไทยและนานาชาติ บทบาทของเภสัชกรในบริบทของระบบสุขภาพ จรรยาบรรณของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ ปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม

Skill Level: Beginner