ปรัชญาว่าด้วยความรู้และการแสวงหาความรู้ แนวคิดและความคิดทางสังคมศาสตร์ กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์ การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีสังคมศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและกรณีศึกษา

Philosophy of knowledge and knowledge-acquisition, concepts and thoughts in social sciences, basic concepts and theories in social sciences, application of social sciences concepts and theories to social phenomena explorations, and case studies

Skill Level: Beginner