แนวคิด วิธีการ กระบวนการวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนพัฒนากับโครงการพัฒนาระดับต่างๆ วิธีการและกระบวนการสำหรับโครงการพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน การวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินโครงการพัฒนา การติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และกรณีศึกษา

Skill Level: Beginner