คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง ฟังก์ชันส่วนเกิน ลักษณะเฉพาะของระบบจลนพลศาสตร์ในเชิงคณิตศาสตร์และเชิงการทดลอง การชนกันของโมเลกุล พื้นผิวพลังงานศักย์และค่าคงที่อัตรา ทฤษฎีสารเชิงซ้อนกัมมันต์การเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของสารละลายและแก๊ส ปฏิกิริยาที่เกิดเร็วและการวัดอัตราปฏิกิริยาที่เกิดเร็ว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Advanced thermodynamic, excess functions, mathematical and experimental characterizations of kinetic systems, molecular collisions, potential energy surfaces and rateconstants, activated complex theory, comparison of solution and gas kinetics, fast reactions and the measurement of fast reaction rates

Skill Level: Beginner