คำบรรยายรายวิชา (ภาษาไทย) : ทฤษฎีอรรถประโยชน์และตัวแบบของการประกันภัย ตัวแบบความเสี่ยงแบบรายเดี่ยว   ความน่าจะเป็นความหายนะและการแจกแจงของค่าสินไหมทดแทน

คำบรรยายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) : Utility theory and insurance models, individual risk models, ruin probabilities and claim severity distribution

 

Skill Level: Beginner