คำบรรยายรายวิชา (ภาษาไทย) : ดอกเบี้ยและปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินรายปีและการวิเคราะห์เงินรายปีแบบแน่นอน พันธบัตร หุ้น หลักทรัพย์อื่น ๆ วิธีการชำระคืนเงินกู้ยืม และการประยุกต์ใช้สำหรับการตัดสินใจด้านการเงิน

คำบรรยายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) : Interest and the problem on interest, annuity and certain annuity analysis, bond, stock, other asset, loan repayment methods, and application for financial decision.

Skill Level: Beginner