คำบรรยายรายวิชา (ภาษาไทย) : การประกันอัคคีภัยและการประกันความเสียหายต่อเนื่องจากอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า  การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด กรมธรรม์ประกันวินาศภัยในปัจจุบัน การคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยของการประกันวินาศภัย  การคำนวณการประกันภัยต่อของการประกันวินาศภัย

 

คำบรรยายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) : Fire Insurance and relative caused of fire loss, cargo and marine insurance, automobile insurance, miscellaneous insurance, current non-life insurance policy, premium rate calculation for non-life insurance, calculation for non-life reinsurance

Skill Level: Beginner