รายวิชา NU127102 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล เป็นรายวิชาบังคับในหมวดวิชาแกน สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1