ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการสูงอายุ  พยาธิสรีรวิทยาและการตอบสนองของร่างกายผู้สูงอายุต่อโรคและปัญหาสุขภาพในระบบต่างๆ ของร่างกาย  เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์  การออกฤทธิ์ของยาที่ใช้บ่อยในการรักษา  ผลไม่พึงประสงค์ของยาและปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา ยาที่มีความเสี่ยงสูง  การบริหารยาในผู้สูงอายุ     

Aging theories, aging processes, pathophysiological and bodily responses of older persons to diseases and health problems in various body systems, pharmacokinetics and pharmacodynamics, action of common medications for treatment, adverse drug reaction and drug related problems in use, high risk drugs, medication administration in older persons