การกำหนดโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุและดำเนินการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรมการวิจัย  โดยมีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  การนำเสนอโครงร่างการวิจัย   การดำเนินการวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Identifying a research proposal related to gerontological nursing and conducting research based on research ethics by systematic literature review, defending research proposal, conducting research, data collection, data analysis and interpretation, research publication in terms of thesis and research article in national or international academic journals, under supervision and guidance of the thesis advisor.