ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในการดูแลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกิดและครอบครัว การตรวจ คัดกรองภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนเพื่อการส่งต่อผู้รับบริการทันที จริยธรรมในการปฏิบัติการผดุงครรภ์

 Midwifery practice for women with high risks and complications during pregnancy, delivery, and postpartum period, including newborns and family, screening of risks and complications for prompt referral, ethics in midwifery practice