วิวัฒนาการของศาสตร์ทางการพยาบาล แนวคิด กระบวนทัศน์ และทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวมและการพยาบาลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม การประยุกต์ทฤษฎีทางการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์

Evolution of nursing sciences: concepts, meta-paradigms, and theories in nursing; concept of holistic nursing and humanized nursing care; concept of cultural diversity; nursing application in nursing practice; nursing process and its application.

 

Skill Level: Beginner