แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดการความรู้กับสังคม ฐานความรู้และองค์กรสมัยใหม่ การจัดการความรู้และการบริหารองค์กร การถอดบทเรียน การจัดระบบความรู้และการถ่ายทอดความรู้

Skill Level: Beginner