ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการประมง เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ในการประมง พันธุวิศวกรรมทางการประมง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสัตว์น้ำ การประเมินผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อสัตว์น้ำ

Basic knowledge of biotechnology, techniques of fisheries biotechnology, molecular biology techniques in fisheries, genetic engineering in fisheries, application of biotechnology techniques to increase productions and aquatic animals quality, evaluation of impact on use of biotechnology to aquatic animals

Skill Level: Beginner