คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and solution, chemical thermodynamics, electron transferring system

Skill Level: Beginner