คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาคบรรยาย- บทนำเกี่ยวกับสถานะทางกายภาพของสสาร ได้แก่ สมบัติของก๊าซ ของแข็งและของเหลว นิยามเบื้องต้นเคมีเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่ศูนย์ ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สอง และข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ การเกิดขึ้นได้เองและสภาวะสมดุล กฎวัฎภาคและสมดุลวัฎภาคสารละลาย ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับจลศาสตร์เคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา บทนำเกี่ยวกับระบบเคมีไฟฟ้า เทอร์โมไดนามิกส์ของเซลล์กัล วานิกที่ผันกลับได้ และการใช้ประโยชน์จากค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ภาคปฏิบัติ- เป็นการทดลองเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของของแข็งของเหลว เฟสไดอะแกรม การหาน้ำหนักโมเลกุล เทอร์โมเคมี และจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาอย่างง่าย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Introduction to physical status of matter, gas, solid, and liquid, basic definition of chemistry for thermodynamics, law of zero, the first’s law, the second’s law, the third’s law of thermodynamics,Spontaneous and equilibrium state, phase’s rule, phase equilibrium, solution, general knowledge of kinetic for chemistry, reaction mechanism, factor of reaction mechanism introduction to electrochemistry,thermodynamics of galvanic cell, advantage of cell’s electromotive force.

Skill Level: Beginner