หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการอนุรักษ์ เทคนิคเฉพาะในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การชักนำให้เกิด

การกลาย การสกัดดีเอ็นเอ และลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์พืชโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์เป็นพื้นฐาน

Skill Level: Beginner