คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ มลพิษและสารมลพิษ

คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Stoichiometry, atomic structure, chemical boding, gas solid, liquid and solution, chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, chemical and ionicequilibria, periodic table and representative elements, transition metals, nuclear chemistry, pollution and pollutants.

Skill Level: Beginner